ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π "ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε"
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Α.Φ.Μ.: 094519400
Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τ.Κ.:
A.M.A.E.: 39008/62/B/97/260(2008) 
Γ.Ε.ΜΗ.:59151404000
Τηλ: +30 2310755600  
Fax: +30
Email: